You are here

Number

This is the Saudi Arabia Number page list. You can click the title to browse the detail information.
Number City
+966-1-(2000000...2999999) Riyadh
+966-1-(3000000...3999999) Sattelite services
+966-1-(4000000...4999999) Riyadh
+966-1-(5000000...5999999) Hawtat Bani Tamim, Hariq
+966-1-(6000000...6999999) Layla
+966-1-(7000000...7999999) Sulayil, Tamarh, Khamasin, Nowayimah
+966-1-(8000000...8999999) Riyadh
+966-2-(2000000...2999999) Jeddah
+966-2-(4000000...4999999) Jeddah
+966-2-(5000000...5999999) Makkah, Jumum, Sharayi Al Mujahidin
+966-2-(6000000...6999999) Jeddah
+966-2-(7000000...7999999) Taif, Al Qoray, Sahan Bani Saad, Yelamlam, Hadad Bani Malik, Ushayrah
+966-2-(8000000...8999999) Khurmah, Turabah, Ranyah, Al Amlah
+966-3-(3000000...3999999) Jubail
+966-3-(5000000...5999999) Hofuf, Salwa, Uqayr, Ahsa, Harad, Khurais
+966-3-(6000000...6999999) Dammam, Khobar, Dahran, Seihat, Qatif, Safwa, Ras Tanurah, Traut, Thoqbah, Rahimah
+966-3-(7000000...7999999) Nairiyah, Khafji,Sarar, Qariyat Al Ulya, Ma’aqala, Nita
+966-3-(8000000...8999999) Dammam, Khobar, Dahran, Seihat, Qatif, Safwa, Ras Tanurah, Traut, Thoqbah, Rahimah
+966-4-(3000000...3999999) Yenbu, Al Ayiss
+966-4-(4000000...4999999) Tayma, Al Jabawiyah
+966-4-(6000000...6999999) Qurayat, Isawiyah, Haditha, Kaf, Qaraqir, Hadraj, Maabiyah
+966-4-(8000000...8999999) Medinah, Al Mulayleeh
+966-5-(00000000...09999999) Mobile service
+966-5-(30000000...39999999) Mobile service
+966-5-(40000000...49999999) Mobile service
+966-5-(50000000...59999999) Mobile service
+966-5-(60000000...69999999) Mobile service
+966-5-(90000000...99999999) Mobile service
+966-6-(2000000...2999999) Hayit, Shamli
+966-6-(3000000...3999999) Buraydah, Unayzah, Badaya, Al Rass, Riyadh Al Khabrah, Al Bukayriyah, Al Miznab, Uyun Al Jiwa, Al Safra, Al Shihiyah, Shamasiyah
+966-6-(4000000...4999999) Al Maah, Al Zilfi, Al Ghat, Thumair, Hawtat Sudair, Thadiq, Rawdat Sudair, Al Artawiyah, Jalajil
+966-6-(5000000...5999999) Hail, Jubbah
+966-7-(2000000...2999999) Al Nimas, Al Sarh, Tanumah, Balasmar, Barik
+966-7-(3000000...3999999) Jizan, Tuwal, Abu Arish, Sabya, Samitah, Baysh, Suq Al Ahad, Damad, Darb,
+966-7-(5000000...5999999) Sharorah
+966-7-(6000000...6999999) Bisha, Sabt Al Alaya
+966-7-(7000000...7999999) Biljurashi, Hamir, Baha, Bani Dhabyan, Atawlah Mandaq
+966-11-(1600000...1699999) Afif
+966-11-(1800000...1899999) Dawadmi
+966-11-(1900000...1999999) Shaqra
+966-11-(2000000...2099999) Riyadh
+966-11-(2100000...2199999) Rimah
+966-11-(2200000...2299999) Halaban
+966-11-(2300000...2399999) Muzahimiyah
+966-11-(2400000...2499999) Riyadh
+966-11-(2500000...2599999) Al Kharj
+966-11-(2600000...2699999) Hariq
+966-11-(2700000...2799999) Layla
+966-11-(2800000...2899999) Sulayil
+966-11-(3000000...3999999) Sattelite services